جهت رویت مشخصات وکیل روی تصویر کلیک کنید.

 

 

وکیل حسین احمدی بیداخویدی ، رئیس شعبه اول

 

 

وکیل اسمعیل نظم ده ، دادرس شعبه اول

 

 

وکیل قدرت اله نوفلاح ، دادرس شعبه اول

 

وکیل آرش ذوالفقار ، رئیس شعبه دوم

 

وکیل مجید قاسمی ، دادرس شعبه دوم

 

 

وکیل علی خزائی ، دادرس شعبه دوم

 

وکیل اسماعیل حضرتی ، رئیس شعبه سوم

 

وکیل حمیدرضا میرزایی ، دادرس شعبه سوم

 

وکیل ایرج قره حسنلو ، دادرس شعبه سوم

 

وکیل رضا کوهدار ، رئیس شعبه چهارم

 

وکیل سعید رستمی ، دادرس شعبه چهارم

 

وکیل محسن اسعدی ، دادرس شعبه چهارم

 

وکیل مجتبی باری ، رئیس شعبه پنجم

 

وکیل نظام جعفری ، دادرس شعبه پنجم

 

وکیل احمد دارابی ، دادرس شعبه پنجم

 

وکیل حجت اله دشت بین ، دادرس علی البدل

 

وکیل فضل اله خانی ، دادرس علی البدل

 

وکیل جعفر ملک پور ، دادرس علی البدل

 

وکیل سید نجات موسوی لالمی ، دادرس علی البدل

 

وکیل زلیخا فولادی ، دادرس علی البدل

 

وکیل فرشته رحیمی ، دادرس علی البدل

 

وکیل اصغر حمدیان ، دادرس علی البدل

 

وکیل بهروز ستوده مهر ، دادرس علی البدل

 

وکیل فریدون اسد زاده ، دادرس علی البدل