کمیسیون انتشارات

 

جهت رویت مشخصات وکیل روی تصویر کلیک کنید.

 

 

 

وکیل دلجوان باقری ؛ مسئول کمیسیون

 

وکیل مهدی مهدوی ورزقانی ؛ معاون کمیسیون

 

وکیل بهاره اردوزاده ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل فاطمه احمدزاده ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل راضیه احمدلو ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل هادی اشرفی ؛ عضو کمیسیون