کمیسیون پارلمانی و تدوین مقررات

جهت رویت مشخصات وکیل روی تصویر کلیک کنید.

 

 

وکیل حبیب جادری ، مسئول کمیسیون

 

وکیل فرشاد عسگرشاهی ، معاون کمیسیون

 

وکیل بهزاد محمدی  ؛  عضو کمیسیون

 

وکیل طیب میرمحمدی  ؛  عضو کمیسیون

 

وکیل کامران تقی بیگی  ؛  عضو کمیسیون

 

وکیل رحمان فرجی  ؛  عضو کمیسیون

 

وکیل فرنوش مدیرروستا  ؛  عضو کمیسیون


وکیل سمیه عباس زاده  ؛  عضو کمیسیون

 

وکیل سید سجاد حجازی  ؛  عضو کمیسیون