کمیسیون فرهنگ و هنر

جهت رویت مشخصات وکیل روی تصویر کلیک کنید.

 

وکیل مظاهر کمالی راد ، مسئول کمیسیون   

 

وکیل پگاه قهرمانی ، معاون کمیسیون

 

وکیل مهدیه قبادی ؛ عضو کمیسیون

 

 وکیل حسین رحمتی  ؛ عضو کمیسیون

 

 وکیل سیدفخرالدین مختاری  ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل سعید اکرادی ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل مهناز پاک سرشت  ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل مجتبی دهقان دار  ؛ عضو کمیسیون

 

 وکیل امیرعباس سوری  ؛ عضو کمیسیون

 

 وکیل محمد صفاخیل  ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل سیده ندا حسینی  ؛ عضو کمیسیون

 

 وکیل صدرا محبی  ؛ عضو کمیسیون

 

 وکیل دنیا امیدیان  ؛ عضو کمیسیون

 

 وکیل مریم ترابی  ؛ عضو کمیسیون

 

 وکیل مریم مهین رنجبر  ؛ همیار کمیسیون

 

 وکیل سعید رحیمی  ؛ عضو کمیسیون