مهلت تمدید الکترونیکی پروانه وکالت به اتمام رسیده است.
           تمدید پروانه از تاریخ ۱ بهمن ۹۹ صرفا به صورت حضوری امکان پذیر است.