دادسرا


جهت رویت مشخصات وکیل روی تصویر کلیک کنید

 

وکیل  مسلم عبداللهی سفلی دادستان انتظامی
وکیل جلیل خانی معاون دادستان
وکیل هاله میرلو معاون  دادستان

وکیل امیر موسی خانی معاون  دادستان

وکیل مسعود ابراهیمیان دادیار انتظامی

وکیل فرزاد مومنی روستایی دادیار انتظامی

وکیل امیر محمدی   دادیار انتظامی

وکیل حسین طاهری  دادیار انتظامی


وکیل سید جعفر حسینی دادیار  انتظامی

وکیل مهدی ضرغامی گهر دادیار انتظامی

وکیل وحید کرمانیها دادیار  انتظامی

وکیل مریم نقی زاده دادیار انتظامی