نام : حسین

نام خانوادگی :  احمدی بیداخویدی

سمت :  رئیس  شعبه اول    

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=109

 

 

 

نام :  اسماعیل

نام خانوادگی : نظم ده 

سمت : دادرس انتظامی   شعبه اول   

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=829

 

 

 

 

 

نام : محسن 

نام خانوادگی : اسعدی

سمت : دادرس انتظامی   شعبه اول      

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=94

 

 

 

نام :  آرش

نام خانوادگی : ذوالفقار

سمت : رئیس  شعبه دوم

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=13

 

 

نام : سعید

نام خانوادگی : اکبرزاده

سمت : دادرس انتظامی  شعبه دوم

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=68

 

 

نام :  علی

نام خانوادگی :  خزایی

سمت : دادرس انتظامی  شعبه دوم         

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=291

 

 

 

نام :  اسماعیل

نام خانوادگی :  حضرتی

سمت رئیس شعبه سوم

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=235

 

 

نام : حمیدرضا

نام خانوادگی : میرزایی

سمت : دادرس انتظامی شعبه سوم

مشخصات : 

 

 

 

نام:  محمدحسین

نام خانوادگی :  واعظی

سمت: دادرس انتظامی شعبه سوم  

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=806

 

 

 

 

نام: حجت اله

نام خانوادگی: دشت بین

سمت: عضو علی البدل 

مشخصات:  http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=315

 

 

 

نام: حمید

نام خانوادگی: فضل اله خانی

سمت:  عضو علی البدل

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=665

 

 

   

 

 

   

نام: جعفر

نام خانوادگی: ملک پور

سمت: عضو علی البدل

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=892

 

 

 

 

         

نام: قدرت اله

نام خانوادگی: نوفلاح

 

سمت:  عضو علی البدل       

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=815