کمیسیون مالیاتی

 

جهت رویت مشخصات وکیل روی تصویر کلیک کنید.

 

وکیل مهدی فرشباف رواسان،مسئول

 

اعضای کمیسیون


وکیل مهدی ساریخان بیگلو

وکیل محمد نریمانی

وکیل محمدرضا کریمی

وکیل عبدعلی رضایی

وکیل فاطمه شابازی 

وکیل شاهین واعظی

وکیل صدرا محبي

وکیل طاهره ناجي

وکیل عليرضا صفري

وکیل فاطمه نوروزي