کمیسیون نظارت و بازرسی

 

 

جهت رویت مشخصات وکیل روی تصویر کلیک کنید.

 

 

وکیل جواد عروجی، مسئول کمیسیون

 

وکیل سیده فاطمه حسینی ، معاون کمیسیون

 

وکیل سیده ندا حسینی ، معاون کمیسیون

 

وکیل سرور کرماجانی، معاون کمیسیون


وکیل محمد جمور   - عضو کمیسیون

وکیل سمانه راه بین   - عضو کمیسیون

وکیل لیلی گلشائی   - عضو کمیسیون

وکیل مهدی امیری   - عضو کمیسیون

وکیل دکترعلیپور   - عضو کمیسیون

وکیل حامد الاجگردی   - عضو کمیسیون

وکیل مصطفی دهقان باغی   - عضو کمیسیون

وکیل وحید تیموری   - عضو کمیسیون

وکیل فرزانه صفری   - عضو کمیسیون

وکیل محسن دارابی   - عضو کمیسیون

وکیل مصطفی مرادخانی   - عضو کمیسیون

وکیل ریحان صادقی   - عضو کمیسیون

وکیل گلاره کلاشیان   - عضو کمیسیون

وکیل محسن سهامی   - عضو کمیسیون

وکیل فاطمه وزینی پیروز   - عضو کمیسیون

وکیل رضا حبیبی درگاه   - عضو کمیسیون

وکیل شهرزاد عزیزالهی  - عضو کمیسیون

وکیل مهشید شهروان  - عضو کمیسیون

وکیل علیرضا لطیفی  - عضو کمیسیون

وکیل حسین رحمتی  - عضو کمیسیون

وکیل حسن مومیوند  - عضو کمیسیون

وکیل سعید طاهری  - عضو کمیسیون

وکیل زیور علی اکبرلو  - عضو کمیسیون

وکیل صادق مولایی  - عضو کمیسیون

وکیل هنگامه حاتمی زاده  - عضو کمیسیون

وکیل حسن اسدی  - عضو کمیسیون

وکیل سیدرضا رحمتی  - عضو کمیسیون

وکیل طیب شاه کمان  - عضو کمیسیون

وکیل یاور چراغی  - عضو کمیسیون