اولین جلسه هیأت مدیره در مورخه 96/12/02 با حضور اعضاء تشکیل شد.

پس از انجام انتخابات داخلی و تعیین رئیس کانون و رئیس هیأت مدیره آقای حسین حجتی و آقای وحید نصیری اوانکی به عنوان نایب رئیس و آقای رضا وطن خواه به عنوان بازرس کانون اولین جلسه هیأت مدیره در مورخه 96/12/02 تشکیل و با توجه به نزدیک بودن مراسم جشن استقلال با موافقت تمامی اعضاء هیأت مدیره در خصوص نحوه برگزاری مراسم و تعیین زمان و محل همایش و میهمانان و مجری همایش توافق به عمل آمد و دبیر همایش آقای حمیدرضا داداش پور دواچی تعیین گردید.