دومین جلسه هیأت مدیره در مورخه 96/12/08 با حضور اعضاء تشکیل شد.

1- نحوه برگزاری جشن استقلال و اهداء تقویم های چاپ شده به همکاران موافقت بعمل آمد.

2- در خصوص مدعوین مقرر شد سخنرانان عبارت باشند از الف: ریاست کانون ب: رئیس کل دادگستری استان البرز ج: نماینده  شورای اسلامی جناب آقای دکتر کولیوند د: جناب آقای دکتر گودرز افتخار جهرمی هـ: جناب آقای دکتر گلدوزیان

3- تصمیم در خصوص حسابهای موجود برای کانون

4- ارائه گزارش موجودی کانون تا تاریخ 96/12/08