کمیسیون پارلمانی و تدوین مقررات

 

 

نام : رضا

نام خانوادگی : وطنخواه

سمت : مسئول

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=799

 

 

 

 

 

 

نام : فریدون

نام خانوادگی : اسدزاده

سمت : معاون

مشخصات :

 

 

نام : فرشاد

نام خانوادگی : عسگرشاهی

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

نام : کامران

نام خانوادگی : تقی بیگی

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

نام : رمضان

نام خانوادگی : زارع بنادکوکی

سمت : عضو

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=439

 

 

 

نام : حبیب

نام خانوادگی : جادری

سمت : عضو

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=214

 

 

 

نام : نسرین

نام خانوادگی : آریانفر

سمت : عضو

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=31

 

 

 

نام : مظاهر

نام خانوادگی : کمالی راد

سمت : عضو

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=738

 

 

 

نام : بهروز

نام خانوادگی : کیانی

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

 

نام : مسعود

نام خانوادگی :  ابراهیمیان فرارودی

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

نام : مریم

نام خانوادگی :  فرخ نژاد

سمت : عضو

 

مشخصات :