کمیسیون فرهنگ و هنر


 

وکیل مظاهر کمالی راد ، مسئول کمیسیون   

وکیل پگاه قهرمانی ، معاون کمیسیون

وکیل مهدیه قبادی ؛ عضو کمیسیون

 وکیل حسین رحمتی  ؛ عضو کمیسیون

 وکیل سیدفخرالدین مختاری  ؛ عضو کمیسیون

وکیل سعید اکرادی ؛ عضو کمیسیون

وکیل مهناز پاک سرشت  ؛ عضو کمیسیون

وکیل مجتبی دهقان دار  ؛ عضو کمیسیون

 وکیل امیرعباس سوری  ؛ عضو کمیسیون

 وکیل محمد صفاخیل  ؛ عضو کمیسیون

وکیل سیده ندا حسینی  ؛ عضو کمیسیون

 وکیل صدرا محبی  ؛ عضو کمیسیون

 وکیل دنیا امیدیان  ؛ عضو کمیسیون

 وکیل مریم ترابی  ؛ عضو کمیسیون