اسامی متقاضیان پروانه (مخصوص بندهای مختلف ماده 8)

 

ردیف

نام خانوادگی

نام

مجوز قانونی تقاضا

آخرین محل خدمت

محل عکس

1

شهیدی خواه

احمد

بند ب

قاضی

 

 

2

امید پناه

 

 

 

اسفند آبادی

محمدرضا

بند (د)

رئیس دایره دعاوی حقوقی

  


3

مطوری

فریده

بند الف

قاضی بازنشسته

 

 


4

شفیعی

محمد حسین

بند (د)

رئیس اداره عمومی حقوقی قرار دادهاو مشاوره

 


5

لطفی معز

محمد

بند (د)

مدیر حقوقی صنایع و معادن تجارت سازمان صنایع

 

 


 

 

  • سه شنبه ١٥ تير ١٤٠٠-١١:٥٦
  • 469