نظامات کانون البرز

مصوب هیئت مدیره کانون البرز

94/2/23

تاریخ درج در سایت : 94/2/26

کانون وکلای دادگستری استان البرز

 

ماده 76 و  77  آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلای دادگستری ایران

مصوب 1334

ماده 76 : " مجازاتهای انتظامی عبارت است از :

  1. اخطار کتبی
  2. توبیخ با درج در پرونده
  3. توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون
  4. تنزل درجه
  5. ممنوعیت از سه ماه تا سه سال
  6. محرومیت دائم از شغل وکالت  "

ماده 77 : "  مجازات تخلف ازنظاماتی  را که کانون برای وکلاء دادگستری تعیین می نماید درجه 1 یا 2 است که از طرف رئیس کانون مستقلا" یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرا می شود و اختیار رئیس کانون مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه یک و دو نخواهد بود  "

 

« نظامات کانون البرز»

از آنجا که تعیین مصادیق نظامات باستناد ماده 77 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلا ،  بر عهده کانون ها گذاشته شده است ، مقررات ذیل به عنوان نظامات کانون البرز وضع و تخلف از آن باستناد ماده فوق الذکر مستوجب تعقیب انتظامی است :

1-کلیه مصوبات هیئت مدیره در تعیین نظامات لازم الاجراست  و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی و مجازات درجه یک و دو می باشد که از طرف رئیس کانون مستقلا" یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرا می شود و اختیار رئیس کانون مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه یک و دو نخواهد بود .

2-اعضاء هیئت مدیره کانون و نیز اعضاء کمیسیون ها و ارکان کانون نباید از سمت یا عنوان عضویت خود برای پیشبرد امور وکالتی یا اداری خود استفاده نمایند .

3-درج عناوین و تخصص ها و سوابق شغلی در تابلو و یا سربرگ وکلا ممنوع است . وکلا موظفند در سربرگ  و تابلو خود فقط از عنوان « وکیل دادگستری » با قید پایه وکالت استفاده کنند  و از اضافه کردن القابی مانند عضو هیئت علمی دانشگاه ، استاد دانشگاه ،دکتر ( درصورتی که مدرک دکتری خود را به کانون ارائه نکرده باشند ) ،  قاضی سابق ، قاضی بازنشسته ، دارای سابقه قضایی ، وکالت در دعاوی بین المللی ، جزایی ، ثبتی و عمرانی و شهرداری و غیره دانشجوی دکتری یا کارشناسی ارشد یا فارغ التحصیل ارشد  ، خودداری نمایند .

تبصره – استفاده از عنوان دکتری غیر مرتبط با رشته حقوق و امر وکالت  در تابلو یا سربرگ و کارت ویزیت ، در هر صورت ممنوع است .

4-استفاده از عنوان « مشاور حقوقی » در سربرگ یا تابلو برای وکلایی که سابقه وکالت آنان کمتر از پنج سال است ، ممنوع می باشد .

5-وکلا نمی توانند بعنوان نماینده حقوقی ادارات دولتی در دادگاه حاضر شوند .

6-کارآموزان حق ارائه مشاوره به طورکلی و نیز  اجازه انعقاد قرارداد مشاوره یا وکالت با ادارات دولتی را ندارند .

7-تبلیغات غیر متعارف وکلا و کارآموزان از هر طریق اعم از نشر آگهی در جراید یا سایت و اینترنت و یا... و نیز پخش کارت و تراکت ، بازاریابی و ایجاب و پیشنهاد کار به موکل ، شعارهای مبالغه آمیز و برخورد تجاری با امر وکالت  ، ممنوع است .

8-وکلا و کارآموزان در مراجعه به مراجع رسمی و قضایی و کانون و جلسات سخنرانی  ملزم به استفاده از پوشش  مناسب ( آقایان کت و شلوار و خانمها لباس مناسب و پوشیده ) می باشند .

9-کلیه وکلا و کارآموزان در مراجع قضایی و رسمی ملزم به نصب آرم کانون وکلا بر روی لباس خود ( سمت چپ یقه لباس ) می باشند .

10-کارآموزان از تأسیس دفتر به صورت مستقل از وکیل سرپرست خود ممنوع هستند .

11-تأسیس دفتر یا قبول وکالت مشترک با وکلا و مشاورین موضوع ماده 187 ممنوع است .

12-وکلای واجد شرایط سرپرستی کارآموز ، نباید بدون عذر موجه از پذیرش کارآموز خودداری نمایند .

13-وکلای سرپرست نباید به طرفیت موکلِ کارآموز خود قبول وکالت کنند و نیز نمی توانند وکالت یک کارآموز خود به طرفیت کارآموز دیگر خود را تأیید و امضا نمایند .

14-فرم وکالتنامه باید بدون قلم خوردگی و لاک گرفتگی و هرسه نسخه باید به شکل واحد تنظیم شود . ارائه کپی فرم وکالتنامه به مراجع قضایی بلامانع است .

15-استفاده از برگهای دوم و سوم فرم وکالتنامه به جای نسخه اصلی ممنوع است و وکلا باید منحصرا" با ارائه اصل و یا کپی نسخه اصلی اقدام به انجام امور وکالتی بنمایند .

16-ارائه اوراق وکالتنامه فقط به وکلا و کارآموزان کانون با پروانه معتبر امکان پذیر است  و وکلا و کارآموزان مسئول سوء استفاده از اوراق وکالتنامه دریافتی  خود می باشند.

17-موافقت و امضاء وکالتنامه کارآموز قبل از تکمیل و امضاء موکل ، توسط وکیل سرپرست ممنوع است . وکیل سرپرست باید مطابق مقررات مربوط پس از بررسی دقیق موضوع ، نسبت به امضاء وکالتنامه کارآموز اقدام نماید .

18-واگذاری فرم وکالتنامه به غیر ، از قبیل واسطه ها و موسسات حقوقی غیر مجاز ممنوع است .

19-تشکیل موسسه حقوقی ، منوط به اخذ موافقت کانون و ثبت آن  مطابق مقررات در اداره ثبت شرکتها و دفتر کانون است . استفاده از عنوان موسسه حقوقی ، بدون رعایت این ماده ممنوع است .

   تبصره – هرگونه همکاری وکلا و کارآموزان با موسسات حقوقی که بدون رعایت این ماده ثبت شده باشد ، ممنوع است .

20-وکلا و کارآموزان موظف به تمدید پروانه می باشند . چنانچه وکیل یا کارآموز بدون عذر موجه  نسبت به تمدید پروانه لغایت آبان ماه هر سال اقدام ننماید ، مستوجب تعقیب انتظامی است .

21-کارآموزانی که در اختبار پذیرفته می شوند ، مکلف به حضور در مراسم تحلیف بوده و باید حداکثر ظرف مدت یکماه  پس از ادای سوگند نسبت به  دریافت پروانه وکالت پایه یک اقدام نمایند .

22-داشتن پروانه وکالت یا کارآموزی از مرکز مشاوران قوه قضاییه همزمان با داشتن پروانه از کانون وکلا ، ویا  از دو کانون وکلا ممنوع و تخلف محسوب می گردد.

23-وکلا و کارآموزان مسئول صحت اظهارات و اعلامات  خود به کانون هستند و مکلفند نشانی دقیق محل سکونت و دفتر خود  ونیز نشانی الکترونیکی خود را کتبا" به کانون اطلاع دهند و در صورت تغییر محل سکونت یا دفتر  یا ایمیل  باید نشانی جدید را ظرف ده روز به کانون اطلاع دهند . اوراقی که به آخرین نشانی اعلامی  فرستاده می شود ابلاغ شده محسوب میشود .

24-وکلا مکلفند لوایح و نوشتجات خود را در اوراق سربرگ که در آن نام ونشانی دقیق وشماره تلفن دفتر وکالت و شماره پروانه  را قید کرده باشند و حتی الامکان به صورت تایپ شده و یا با خط خوانا به محاکم و کانون تسلیم نمایند. ذکر نشانی دقیق ، شماره پروانه و شماره تلفن دفتر در اوراق وکالتنامه نیز الزامی است .

25-وکلا باید در وقت مقرر به اخطاریه ها ، احضاریه ها و یا تماسهای تلفنی و پیامک و ایمیل ارسالی از طرف  ارکان مختلف کانون پاسخ داده  و اقدام مقتضی را انجام دهند .

26-وکیل باید دارای دارالوکاله معین باشد که روزانه حداقل 4 ساعت جهت پاسخگویی به مراجعین مفتوح و دارای بایگانی منظم و حتی الامکان مکانیزه و نیز دفتر نماینده به نام موکلین  باشد .

27-وکلا باید گواهینامه  وکالت که مشتمل بر ذکر محل اشتغال آنان  است ، در دفاتر خود نصب نمایند .

28-وکلا  و کارآموزان مکلف به ابطال تمبر در استان محل اشتغال خود هستند مگر موارد خاص و استثنایی که لزوم ابطال تمبر در محل دیگری حادث گردد.

29-وکلا و کارآموزان باید در مقابل هر سندی که از موکل دریافت می کنند ، رسیدی مشتمل بر تاریخ و تعداد و نوع سند به موکل بدهند .

30-بر اساس ماده 43 قانون وکالت 1315 حفظ پرونده های مختومه موکلین و اسناد و اوراق واجد اعتبار مربوط به موکل تا ده سال پس از تاریخ ختم پرونده اجباری است .

31-این نظامات برای کلیه وکلای کانون البرز و نیز وکلایی که به صورت موقت در البرز اشتغال به وکالت  دارند و کلیه کارآموزان البرز اعم از اصلی یا مهمان ، لازم الرعایه است .

32-این نظامنامه برای موسسات حقوقی که طبق مقررات تشکیل می شوند نیز لازم الرعایه است .

33-علاوه بر این نظامنامه ، مقررات مندرج در شرح وظایف کارآموزی مصوب هیئت مدیره کانون البرز ، به عنوان نظامات برای کلیه کارآموزان البرز اعم از اصلی و مهمان ونیز وکلای سرپرست آنان لازم الرعایه است .

34-این نظامنامه در 34 ماده و 2 تبصره در تاریخ 23/2/94 به تصویب هیئت مدیره کانون البرز رسید و 15 روز پس از درج در سایت کانون لازم الاجراست .