نظامات کانون البرز

مصوب هیأت مدیره کانون البرز مورخ 1394/02/23

 اصلاحی 1399/04/22 (تاریخ درج در سایت : 1399/05/03)

    کانون وکلای دادگستری استان البرز

 

 

 

ماده 76 و  77  آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ایران

مصوب 1334

ماده 76 : " مجازاتهای انتظامی عبارت است از :

1.       اخطار کتبی

2.       توبیخ با درج در پرونده

3.       توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون

4.       تنزل درجه

5.       ممنوعیت از سه ماه تا سه سال

6.       محرومیت دائم از شغل وکالت  "

ماده 77 : "  مجازات تخلف ازنظاماتی  را که کانون برای وکلاء دادگستری تعیین می نماید درجه 1 یا 2 است که از طرف رئیس کانون مستقلا" یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرا می شود و اختیار رئیس کانون مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه یک و دو نخواهد بود  "

« نظامات کانون البرز»

از آنجا که تعیین مصادیق نظامات باستناد ماده 77 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلا ،  بر عهده کانون ها گذاشته شده است ، مقررات ذیل به عنوان نظامات کانون البرز وضع و تخلف از آن باستناد ماده فوق الذکر مستوجب تعقیب انتظامی است :

1-کلیه مصوبات هیئت مدیره در تعیین نظامات لازم الاجراست  و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی و مجازات درجه یک و دو می باشد که از طرف رئیس کانون مستقلا" یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرا می شود و اختیار رئیس کانون مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه یک و دو نخواهد بود .

2-اعضاء هیئت مدیره کانون و نیز اعضاء کمیسیون ها و ارکان کانون نباید از سمت یا عنوان عضویت خود برای پیشبرد امور وکالتی یا اداری خود استفاده نمایند .

3- وکلا موظفند در سربرگ ، تابلو و کارت ویزیت خود فقط از عنوان وکیل دادگستری با قید پایه وکالت استفاده کنند. درج تخصص های حقوقی در تابلو، سربرگ و کارت ویزیت وکلا منوط به ارائه مدارک مثبته به کانون وکلا است.

تبصره: درج سوابق شغلی نظیر قاضی سابق یا بازنشسته یا مشاور حقوقی ادارات ، سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز استفاده از القاب و عناوین نظیر استاد و مدرس دانشگاه جز در خصوص اعضای هیأت علمی دانشگاه و نیز استفاده از عنوان دکترای غیرمرتبط با رشته حقوق ممنوع است.

4-استفاده از عنوان « مشاور حقوقی » در سربرگ یا تابلو برای وکلایی که سابقه وکالت آنان کمتر از پنج سال است ، ممنوع می باشد .

5-وکلا نمی توانند بعنوان نماینده حقوقی ادارات دولتی در دادگاه حاضر شوند .

6- کاراموزان حق ارائه مشاوره به طور کلی با ادارات دولتی را ندارند.

7-تبلیغات غیر متعارف وکلا و کارآموزان از هر طریق اعم از نشر آگهی در جراید یا سایت و اینترنت و نیز پخش کارت و تراکت ، بازاریابی و ایجاب و پیشنهاد کار به موکل ، شعارهای مبالغه آمیز و برخورد تجاری با امر وکالت  ، ممنوع است .

8-وکلا و کارآموزان در مراجعه به مراجع رسمی و قضایی و کانون و جلسات سخنرانی  ملزم به استفاده از پوشش  مناسب ( آقایان کت و شلوار و خانمها لباس مناسب و پوشیده ) می باشند .

9-کارآموزان از تأسیس دفتر به صورت مستقل از وکیل سرپرست خود ممنوع هستند .

10-  وکلای سرپرست نباید به طرفیت موکلِ کارآموز خود قبول وکالت کنند و نیز نمی توانند وکالت یک کارآموز خود به طرفیت کارآموز دیگر خود را تأیید و امضا نمایند .

11-فرم وکالتنامه باید بدون قلم خوردگی و لاک گرفتگی و هرسه نسخه باید به شکل واحد تنظیم شود . ارائه کپی فرم وکالتنامه به مراجع قضایی بلامانع است .

12-ارائه اوراق وکالتنامه فقط به وکلا و کارآموزان کانون با پروانه معتبر امکان پذیر است  و وکلا و کارآموزان مسئول سوء استفاده از اوراق وکالتنامه دریافتی  خود می باشند.

13-موافقت و امضاء وکالتنامه کارآموز قبل از تکمیل و امضاء موکل ، توسط وکیل سرپرست ممنوع است . وکیل سرپرست باید مطابق مقررات مربوط پس از بررسی دقیق موضوع ، نسبت به امضاء وکالتنامه کارآموز اقدام نماید .

14-واگذاری فرم وکالتنامه به غیر ، از قبیل واسطه ها و موسسات حقوقی غیر مجاز ممنوع است .

15- تشکیل موسسه حقوقی ، منوط به اخذ موافقت کانون و ثبت آن مطابق مقررات در اداره ثبت شرکتها و دفتر کانون است. استفاده از عنوان مؤسسه حقوقی، بدون رعایت این ماده ممنوع است.

 تبصره هرگونه همکاری وکلا و کارآموزان با موسسات حقوقی که بدون رعایت مقررات ثبت شده باشد ، ممنوع است .

16- وکلا و کارآموزان موظف به تمدید پروانه می باشند.

17-کارآموزانی که در اختبار پذیرفته می شوند ، مکلف به حضور در مراسم تحلیف بوده و باید حداکثر ظرف مدت یکماه  پس از ادای سوگند نسبت به  دریافت پروانه وکالت پایه یک اقدام نمایند .

18-داشتن پروانه وکالت یا کارآموزی از مرکز مشاوران قوه قضاییه همزمان با داشتن پروانه از کانون وکلا ، ویا  از دو کانون وکلا ممنوع و تخلف محسوب می گردد.

19-وکلا و کارآموزان مسئول صحت اظهارات و اعلامات  خود به کانون هستند و مکلفند نشانی دقیق محل سکونت و دفتر ونیز نشانی الکترونیکی خود را کتبا" به کانون اطلاع دهند و در صورت تغییر محل سکونت یا دفتر  یا ایمیل  باید نشانی جدید را ظرف ده روز به کانون اطلاع دهند . اوراقی که به آخرین نشانی اعلامی  فرستاده می شود ابلاغ شده محسوب میشود .

20-وکلا مکلفند لوایح و نوشتجات خود را در اوراق سربرگ که در آن نام ونشانی دقیق وشماره تلفن دفتر وکالت را قید کرده باشند و حتی الامکان به صورت تایپ شده و یا با خط خوانا به محاکم و کانون تسلیم نمایند. ذکر نشانی دقیق ، شماره پروانه و شماره تلفن دفتر در اوراق وکالتنامه نیز الزامی است .

21-وکلا باید در وقت مقرر به اخطاریه ها ، احضاریه ها و یا تماسهای تلفنی و پیامک و ایمیل ارسالی از طرف  ارکان مختلف کانون (جز در خصوص اخطاریه های نهاد انتظامی که عدم پاسخ به آن ها تخلف از نظامات تلقی نمی شود) پاسخ داده  و اقدام مقتضی را انجام دهند .

22- وکیل باید دارای دارالوکاله معین باشد، بایگانی منظم و حتی الامکان مکانیزه و نیز دفتر نماینده به نام موکلین  باشد .

23-وکلا باید گواهینامه  وکالت که مشتمل بر ذکر محل اشتغال آنان  است ، در دفاتر خود نصب نمایند .

24-وکلا  و کارآموزان مکلف به ابطال تمبر در استان محل اشتغال خود هستند مگر موارد خاص و استثنایی که لزوم ابطال تمبر در محل دیگری حادث گردد.

25-وکلا و کارآموزان باید در مقابل هر سندی که از موکل دریافت می کنند ، رسیدی مشتمل بر تاریخ و تعداد و نوع سند به موکل بدهند .

26-بر اساس ماده 43 قانون وکالت 1315 حفظ پرونده های مختومه موکلین و اسناد و اوراق واجد اعتبار مربوط به موکل تا ده سال پس از تاریخ ختم پرونده اجباری است .

27-این نظامات برای کلیه وکلای کانون البرز، وکلایی که به صورت موقت در البرز اشتغال به وکالت  دارند و کلیه کارآموزان البرز اعم از اصلی یا مهمان ، لازم الرعایه است .

28-این نظامنامه برای موسسات حقوقی که طبق مقررات تشکیل می شوند نیز لازم الرعایه است .

29-علاوه بر این نظامنامه ، مقررات مندرج در شرح وظایف کارآموزی مصوب هیئت مدیره کانون البرز ، به عنوان نظامات برای کلیه کارآموزان البرز اعم از اصلی و مهمان ونیز وکلای سرپرست آنان لازم الرعایه است .

30-این نظامنامه در 30 ماده و 2 تبصره در تاریخ 1399/04/22 به تصویب هیئت مدیره کانون البرز رسید و ۱۵ روز پس از درج در سایت کانون لازم الاجراست و از تاریخ لازم الاجرا شدن این نظامنامه، نظامنامه مصوب 1394/02/23 مصوب هیئت مدیره کانون البرزملغي است.