ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون كانونهای وكلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مكلفند حداقل یكبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان‌پروانه كارآموزی وكالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی‌نسبت به صدور پروانه كارآموزی وكالت برای پذیرفته‌شدگان اقدام نمایند.
‌تبصره - تعیین تعداد كارآموزان وكالت برای هر كانون بر عهده كمیسیونی متشكل از رییس كل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رییس كانون وكلای مربوط می‌باشد كه به دعوت رییس كانون وكلای هر كانون، حداقل یكبار در سال تشكیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
‌ماده 2- برای اشخاصی پروانه كارآموزی وكالت صادر می‌شود كه علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی‌یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند:
‌الف - اعتقاد و التزام عملی به احكام و مبانی دین مقدس اسلام.
ب - اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی.
ج - نداشتن پیشینه محكومیت موثر كیفری.
‌د - نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی كه مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی‌می‌باشد.
ه- عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحكیم پایه‌های رژیم طاغوت.
‌و - عدم عضویت و هواداری از گروهكهای غیر قانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران.
‌ز - عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الكلی.
‌تبصره 1 - كانونهای وكلا مكلفند به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه استعلام نمایند و مراجع مزبور مكلفند حداكثر ظرف‌مدت 2 ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
‌تبصره 2 - برای اشخاصی كه مطابق قانون از كارآموزی معاف هستند در صورتی پروانه وكالت صادر می‌شود كه دارای شرایط این ماده باشند.
‌تبصره 3 - مدت كارآموزی اعضای هیات علمی دانشكده‌های حقوق نصف مدت سایر كارآموزان خواهد بود.
‌تبصره 4 - اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (‌الف) مستثنی می‌باشند.
‌تبصره 5 - اعتبار پروانه وكالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی می‌باشد. هرگاه وكیلی فاقد یكی از شرایط این قانون‌تشخیص داده شود، كانون موظف است موضوع و دلایل آنرا به دادگاه انتظامی وكلا ، اعلام و درخواست رسیدگی نماید. دادگاه مذكور پس از رسیدگی‌نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رای مقتضی صادر میكند. پروانه این اشخاص تا صدور حكم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی كه دادگاه با‌توجه به ضرورت حكم تعلیق صادر نماید.
‌ماده 3 - سی درصد (30%) سهمیه مورد نیاز كانون وكلای هر حوزه به ایثارگران (‌رزمندگانی كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ‌داشته و یا در اسارت دشمن بوده‌اند و یا جانبازان 25% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان 50% به بالا) اختصاص می‌یابد كه از بین ایثارگرانی‌كه بیشترین نمره را آورده‌اند انتخاب خواهند شد.
‌تبصره - استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی كه نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده‌اند نمی‌باشد.

ماده 4 - اعضای هیات مدیره (‌اعم از اصلی و علی‌البدل) كانون وكلا از بین وكلای پایه یك هر حوزه كه علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در‌بندهای (‌الف) تا (‌ز) ماده (2) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می‌گردند:
‌الف - داشتن حداقل 35 سال سن.
ب - حداقل هشت سال سابقه وكالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وكالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی صلاحیت قضایی آنها‌سلب نشده باشد.
ج - عدم محكومیت انتظامی در جه 4 و بالاتر.
‌د - عدم اشتهار به فساد اخلاق (‌سوء شهرت)
ه- عدم ارتكاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وكالت.
‌تبصره 1 - مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده كه مكلف است ظرف حداكثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از‌مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر كند و مراجع ذیصلاح قانونی كه از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به‌اعلام آن می‌باشند.
‌تبصره 2 - انتخاب اعضای هیات مدیره كانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع می‌باشد.
‌تبصره 3 - وزارت دادگستری موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات كانونهای وكلای دادگستری را‌براساس این قانون تجدید نماید.
‌ماده 5 - در صورت تخلف هریك از اعضای هیات مدیره كانونهای وكلای دادگستری از مفاد این قانون به حكم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه‌بر محرومیت دایم از عضویت در هیاتهای مدیره كانونهای وكلا به انفصال از وكالت به مدت دو تا پنج سال محكوم خواهند شد.

ماده 6 - وكلا نمی‌توانند در غیر از محلی كه برای آنجا پروانه وكالت دریافت كرده‌اند دفتر وكالت تاسیس نمایند و همچنین نمی‌توانند عملا فعالیت‌وكالتی خود را در محل دیگری متمركز نمایند. تخلف از این حكم مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 در نوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5‌در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی كانونی رسیدگی خواهد شد كه تخلف در حوزه آن انجام شده است.
‌در صورت عدم توجه و رسیدگی كانون اخیر، كانون متبوع وكیل مزبور نیز حق رسیدگی خواهد داشت.
‌تبصره 1 - ادامه وكالت در پرونده‌هایی كه قبل از تصویب این ماده مطرح گردیده و همچنین با اجازه كانون وكلای متبوع، وكالت از خویشاوندان تا‌درجه سوم از شمول این ماده مستثنی است . در صورتی كه حوزه اخیر تابع كانون وكلای دیگری باشد اجازه كانون مزبور نیز لازم است.
‌تبصره 2 - محدوده حوزه هر كانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه مشخص خواهد شد.
‌تبصره 3 - كارآموزان وكالت در دوران كارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخیص كمیسیون كارآموزی خلاف آن‌احراز شود با تایید رییس كانون و رای دادگاه انتظامی كانون پروانه كارآموزی آنان ابطال خواهد شد.
‌كارآموزان وكالت قبل از اخذ پروانه وكالت حق وكالت در دعاویی كه مرجع تجدیدنظر از احكام آنها دیوان عالی كشور می‌باشد را ندارند.
‌تبصره 4 - كسانی كه دارای رتبه قضایی بوده‌اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وكالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به‌ترتیب تكرار مستوجب مجازاتهای درجه 3 الی 6 خواهد بود.

ماده 7 - از تاریخ تصویب این قانون كلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد.
‌تاریخ تصویب 1376.1.17
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.1.19