آیین‌کاراصلاحی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران مصوب ۸۸/۰۵/۲۲ اصلاحی شورای اجرایی ۱۴۰۱/۱۱/۲۷  

اول ـ پذیرش به عضویت: ماده ۱ اصلاحی ـ کانون‌های جدیدالتاسیس می‌توانند با اعلام پذیرش اساسنامه اتحادیه، تقاضای عضویت در اتحادیه را بکنند. این تقاضا به صورت مکتوب و به انضمام مدارک ذیل به اسکودا تقدیم خواهد شد: الف ـ تصویر مصدق پروانه وکالت اعضای هیأت مدیره ب – تصویر مصدق مدرک دال بر سابقه قضاوت اعضای هیأت مدیره درصورتی که ۸ سال سابقه وکالت پایه یک نداشته باشند پ ـ تصویر مصدق مدرک دال بر انجام انتخابات و قطعی شدن نتیجه آن ماده۲ـ درخواست عضویت به عنوان اولین بند دستور در اولین همایش اتحادیه مطرح و نسبت به آن اتخاذ تصمیم خواهد شد. تبصره اصلاحی: رییس شورای اجرائی گزارشی درمورد نحوه برگزاری انتخابات کانون متقاضی و کلیه مسائل مربوط به آن را تهیه و برای کانون‌های عضو ارسال می نماید. ماده۳ـ اعضای جدید در سال اول تشکیل خود تا پایان سال مالی از پرداخت حق عضویت معافند. دوم ـ وظایف رئیس، نواب رئیس و بازرسان ماده۴ ـ الف ـ رئیس:  علاوه بر آنچه در ماده ۳ اساسنامه آمده است، وظایف رئیس عبارت است از: یک ـ اجرای مصوبات شورای اجرایی و هیأت عمومی دو ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات اسکودا سه ـ  مدیریت اتحادیه با مشورت نواب رئیس و ریاست شورای اجرایی و نیز ریاست اداری بر کارکنان چهارـ ارجاع امور به نواب رئیس و تقسیم کار کمیسیون های تخصصی بین آنان ب ـ نائب رئیسان: یک ـ اداره امور اتحادیه در صورت ارجاع رئیس یا در غیاب ایشان دو ـ پیگیری امور و نظارت برکمیسیون‌های تخصصی و ارائه گزارش به رئیس جهت  طرح در شورای اجرایی سه ـ انجام اموری که شورای اجرایی به عهده آنان می گذارد تبصره: جلسات هیأت رئیسه به تشخیص رئیس و به دعوت وی تشکیل خواهد شد. ج ـ  بازرسان: یک ـ نظارت بر کلیه امور اتحادیه اعم از مالی یا نحوه اجرای مصوبات شورای اجرایی و هیأت عمومی دو ـ بررسی کمی و کیفی اجرای مصوبات اتحادیه در کانون‌های عضو سه ـ  ارائه گزارش عملکرد مالی و اداری و فعالیت‌های اتحادیه به شورای اجرایی و هیأت عمومی به صورت دوره‌ای و نهایی (منظور در پایان دوره است) تبصره ۱: گزارش به هیأت عمومی باید حداقل ۲۰ روز قبل از تشکیل جلسه هیأت عمومی به صورت مکتوب به  کانون‌ها ارسال شود. چهار ـ ارائه گزارش از نحوه نظارت و بازرسی بازرسان پنج ـ ارائه گزارش از فرآیند برگزاری آزمون در اتحادیه، نهادهای برگزار کننده آزمون و کانون‌ها به شورای اجرایی سوم – کمیسیونهای تخصصی: ماده۵ اصلاحی ـ اتحادیه برای رسیدن به هدفهای خود (موضوع ماده ۳ اساسنامه) اقدام به تشکیل کمیسیون‌های تخصصی ذیل خواهد کرد:   الف- صرفاً کمیسیون های ورزش و امور بین‌الملل به فعالیت خود ادامه دهند . همچنین هیأت رئیسه می تواند در سایر موارد عندالزوم کارگروه تشکیل دهد.(اصلاحی شورای اجرایی ۲۷/۱۰/۱۳۹۷) ب- تعداد اعضای کمیسیون های ورزش، امور بین‌الملل و آموزش هر کدام پنج نفر تعیین گردید. (اصلاحی شورای اجرایی ۲۷/۱۰/۱۳۹۷) ج- شرح وظایف کمیسیون ها با تمرکز بر مسئله سیاست گذاری و هماهنگی توسط هیأت رئیسه تهیه شود و در جلسه شورای اجرایی مطرح شود. (اصلاحی شورای اجرایی ۲۷/۱۰/۱۳۹۷)   دـ تشکیل یا ادغام کمیسیون ها یا کارگروه‌های دیگر با تصویب شورای اجرایی میسر خواهد بود. هـ رئیس و اعضاء کمیسیون‌ها توسط شورای اجرایی برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد. و ـ جلسات کمیسیون‌ها ـ با توجه به امکانات و مقتضیات ـ می‌تواند حضوری یا مجازی باشد. ح  ـ نحوه تشکیل، حدود وظایف و اختیارات کمیسیون‌ها و طرز کار آنها در آئین‌نامه‌هایی که کمیسیون‌ها تنظیم و شورای اجرایی تصویب می‌کند، تعیین خواهد شد. در هر حال آیین‌نامه هر کمیسیون باید ظرف سه ماه از تشکیل کمیسیون تدوین و تصویب شود . ط  ـ کمیسیون‌ها موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره‌ای  ۶ ماهه خود به شورای اجرایی می‌باشند. ماده ۶ ـ  شورای اجرایی یا رئیس اتحادیه می‌تواند پیشنهاداتی که برای طرح در دستور کار شورای اجرایی یا هیأت عمومی قرار می‌گیرد، قبلا” جهت انجام بررسی‌های کارشناسی به کمیسیون مربوط ارجاع نماید تا مسأله با گزارش کمیسیون در صحن هیأت عمومی یا شورای اجرایی مطرح گردد.  چهارم ـ هیأت عمومی و همایش: مادۀ ۷٫ شورای اجرایی دستور جلسۀ هیأت عمومی را تنظیم و به کانون‌ها ارسال می‌کند. فاصلۀ ارسال و تشکیل جلسۀ هیأت عمومی نباید از بیست روز کمتر باشد. در صورت حدوث ضرورت و با تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای اجرایی دستورکار هیأت عمومی حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از جلسه هیأت عمومی قابل اصلاح و تغییر است. (مصوب شورای اجرایی مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۱) مادۀ ۷ مکرر.

ماده ۴۲ ـ  اعمال حق رأی در هیأت عمومی منوط به آن است که کانون عضو بابت حق عضویت بدهی نداشته باشد. ماده ۴۳ ـ هیچ یک از اعضای هیأت‌های مدیره کانون‌های عضو و رئیس و نواب رئیس و اعضای شورای اجرایی و بازرسان و خزانه‌دار اتحادیه حق ندارند طرف معامله با اتحادیه واقع شوند یا از آن وام بگیرند یا برای خدمت خود در اتحادیه دستمزد یا حق جلسه دریافت کنند. نهم ـ امور اداری و تشکیلاتی: ماده ۴۴ ـ امور اتحادیه حتی‌المقدور به‌وسیله وکلا و کارآموزان داوطلب و به‌طور رایگان و افتخاری اداره خواهد شد. با این حال شورای اجرایی می‌تواند پرداخت پاداش به وکلا یا کارآموزانی را که خدماتی برای اتحادیه انجام می‌دهند تصویب کند. این مورد شامل هیأت رئیسه و اعضای شورای اجرائی، بازرسان و خزانه دار و اعضای هیأت‌های مدیره کانون‌ها نخواهد بود. تبصره: استخدام خدمه و کارکنان اداری از این قاعده مستثنی است. شورای اجرایی همچنین پاداش کسانی را که وکیل و کارآموز و یا در استخدام اتحادیه نیستند و خدماتی به آن ارائه و عرضه می کنند تعیین و تصویب خواهد کرد. ماده ۴۵ ـ رئیس اتحادیه با تصویب شورای اجرایی نسبت به استخدام افراد لازم اقدام خواهدکرد. تبصره: حذف شد. ( ماده ۳۶ سابق: حذف شد .) دهم –  موارد متفرقه: ماده ۴۶ – ارتباط بین اتحادیه و کانون‌ها صرفاً از طریق فاکس خواهد بود و فقط درصورت مطالبه مرسل‌الیه تأئیدیه فاکس ارسال خواهد شد. مگر اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد. ماده ۴۷ ـ  این آیین‌کار مشتمل بر ۴۷ ماده و …. تبصره در تاریخ ۲۲/۵/ ۱۳۸۸ به تصویب شورای اجرایی اتحادیه رسید و در تاریخ  ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ اصلاح گردید